กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid 85%) Food Grand

CAS No.

ขนาดบรรจุ

ชื่อพ้อง
Phosphoric Acid 85%

ผู้ผลิต (MAKER)
Vietnam

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • กรดฟอสฟอริกถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย รวมถึงใช้ผสมเป็นวัสดุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลมอันตรายของกรดฟอสฟอริกหากได้รับโดยตรงปริมาณที่มากพอทั้งจากการหายใจ หรือสัมผัสทางผิวหนังก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB