กรดไฮโดรฟลูออริก เอสิค Hydro Fluoric Acid 70% (กรดกัดแก้ว)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
กรดกัดแก้ว

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์ในเชื้อเพลิงจรวด ใช้เตรียมเตตระฟลูออโรเอทีลีน ซึ่งเป็นโมโมเมอร์ หรือสารตั้งต้นในการเตรียมโพลิเตตระฟลูออโรเอทีลีน (มีชื่อสามัญว่า Teflon) เป็นพลาสติกที่สำคัญและมีประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรมมีการนำกรดไฮโดรฟลูออริค ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ว ซรามิคส์ ทำความสะอาดผิวโลหะ เป็นต้น

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB