Propylene Glycol /  โพรพิลีน ไกลคอล

CAS No.
57-55-6

ขนาดบรรจุ
215 kg.

ชื่อพ้อง
Propylene Glycol, PG, โพรพิลีน ไกลคอล

ผู้ผลิต (MAKER)
DOW

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • Propylene Glycol (โพรพิลีน ไกลคอล) คือวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม นิยมใช้ในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหวานเล็กน้อย

This product is currently out of stock and unavailable.

107-21-1107-21-1107-21-1

manufacturer

BB