กิจกรรมอบรมดับเพลิง 9 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาทางบริษัทศักดิ์พิรุณ ได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย ไฟประเภทต่าง ๆ และมีการทำแบบทดสอบก่อนอบรมเพื่อความเข้าใจ ช่วงบ่ายจะเป็นการลงมือปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานทุกคนให้มีความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง และซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง พนักงานทุกคนต้องซ้อมในแผนครั้งนี้ และเพื่อความไม่ประมาทเมื่อเกิดเหตุขึ้น