Basic Chemical
เคมีพื้นฐาน

สารเคมีพื้นฐาน เป็นกรดไขมันอิ่มตัว เบสสารเคมี ใช้เป็นส่วนผสมหรือสารหล่อลื่น เอสเตอร์ เครื่องปรุงพื้นฐาน โซเดียม กรดฟอสฟอริก แอมโมเนีย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสารตั้งต้น