Sodium Meta Silicate

CAS No.
6835-92-0

ขนาดบรรจุ
25Kg

ชื่อพ้อง
Sodium Meta Silicate

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียมซิลิเกตที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง และทําหน้าที่เป็นสารควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่า pH (Buffer) ที่ดี ซี่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากในการนําไปใช้ในผงซักฟอก การฟอกสีกระดาษ และเส้นใย งานผ้าบาติก งาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ มากมาย ใช้ในกระบวนการ ย้อมผ้าบาติก มัดย้อม และงานผลิตกระดาษสา

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB