โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulphate)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
50 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Sulphate

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นสารช่วยเพิ่มเนื้อ ใช้ปรับความเป็นกรดให้ลดลง ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป สิ่งทอ ชุบโลหะ และ เกษตร

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB