Sovent WS-200

CAS No.
64742-82-1

ขนาดบรรจุ
200 L

ชื่อพ้อง
WS 200, น้ำมันก๊าด,น้ำมันสน

ผู้ผลิต (MAKER)
TOP

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้เป็นสารชะล้างทำความสะอาดคราบน้ำมัน 
  • สารทำละลายในอุตสาหกรรม
  • ละลายยางก้อนเพื่อทดสอบหา Impurity
manufacturer

AA