แอมโมเนียเหลว 27% (Ammonium Hydroxide 27%)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
18 Kg.

ชื่อพ้อง
Ammonium Hydroxide 27%

ผู้ผลิต (MAKER)
Local

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • อุตสาหกรรมถุงมือยาง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB