Polymer
โพลีเมอร์

สารสารเติมแต่งในโพลีเมอร์และน้ำมันหล่อลื่น มีความเหนียว Oxyalkylene Polymer / USPใช้เป็นสารผนึก สารยึดเกาะ สารเคลือบผิว นอกจากนี้เป็นตัวทำละลายในสารอื่นๆได้ดีอีกดัวย